Mansard remodel, Budapest VI.

Designer: Ádám Vesztergom


Location: VI. Budapest, Király street